Polityka prywatności

Polityka cookies

Czym są pliki cookies ?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, w których przy każdej wizycie na stronie internetowej zapisywane są ustawienia użytkownika. Dzięki temu przy kolejnym wejściu na stronę, niektóre wybrane przez nas wcześniej parametry mogą zostać wczytane z pliku zapisanego w naszym urządzeniu.


Zalety plików cookie

Ciasteczka ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji.

 

Kontrola i usuwanie plików cookie

Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.

Ustawienia plików cookies Internet Explorer
Ustawienia plików cookies Chrome
Ustawienia plików cookies Firefox
Ustawienia plików cookies Opera
Ustawienia plików cookies Safari

 

Ochrona Danych Osobowych

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK, zwana dalej „Spółdzielnią”, informuje, że jest albo może znaleźć się w posiadaniu Pana/Pani danych osobowych i dokonuje albo będzie dokonywać ich przetwarzania jako administrator w rozumieniu i na podstawie RODO, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Adres administratora: 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 41/45.

Informacji dotyczących ochrony danych osobowych w Okręgowej Spółdzielni MleczarskiejWART-MILK można zasięgnąć pod adresem e-mail: m.chwala@osmsieradz.pl.


Jeżeli jest Pan/Pani:

1) członkiem Spółdzielni – przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkiem na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz. U. z 2017 r., poz. 1560 [co przewiduje art. 6 ust. 1 lit. c) RODO];

2) kandydatem na członka Spółdzielni – przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Pana/Pani zgody i zamiaru uzyskania członkostwa *co umożliwia art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO];

3) pracownikiem Spółdzielni bądź osobą świadczącą usługi na rzecz Spółdzielni na podstawie umowy o charakterze cywilnoprawnym – przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Pana/Pani zgody oraz w celu wykonania i na podstawie łączącej Pana/Panią ze Spółdzielnią umowy, a także jest obowiązkiem na podstawie przepisów Kodeksu pracy bądź Kodeksu cywilnego, a nadto innych przepisów regulujących prawa obowiązki pracodawcy i pracownika, a także usługodawcy i usługobiorcy, w tym przepisów w dziedzinie medycyny pracy, ubezpieczeń społecznych, majątkowych i zdrowotnych, czy o związkach zawodowych [co wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO];

4) osobą ubiegającą się o zatrudnienie w zakładzie pracy Spółdzielni bądź oferującą Spółdzielni swe usługi celem zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Pana/Pani zgody oraz w celu zawarcia ze Spółdzielnią umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej, a także jest obowiązkiem na podstawie przepisów Kodeksu pracy bądź Kodeksu cywilnego [co wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO];

5) członkiem rodziny pracownika Spółdzielni – przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wykonania i na podstawie łączącej Pana/Pani członka rodziny będącego tym pracownikiem ze Spółdzielnią umowy o pracę, a także jest obowiązkiem na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa obowiązki pracodawcy i pracownika [co wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO];

6) członkiem rodziny członka Spółdzielni – przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Pana/Pani zgody oraz jest obowiązkiem na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz. U. z 2017 r., poz. 1560 *co wynika z art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO];

7) dostawcą towarów lub usług na rzecz Spółdzielni, podmiotem oferującym Spółdzielni dostawę towarów lub usług, bądź pracownikiem takiego dostawcy – przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie i w celu wykonania umowy łączącej Pana/Panią albo

Pana/Pani pracodawcę ze Spółdzielnią bądź w celu zawarcia takiej umowy oraz w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie przepisów ustaw podatkowych *co wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO];

8) nabywcą towarów lub usług sprzedawanych przez Spółdzielnię, podmiotem któremu Spółdzielnia oferuje dostawę towarów lub usług, bądź pracownikiem jednego z tych podmiotów – przetwarzanie danych osobowych następuje w celu odpowiednio wykonania albo zawarcia umowy ze Spółdzielnią oraz w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie przepisów ustaw podatkowych *co wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO].


Poza tym Spółdzielnia może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, jeżeli:

9) będzie miała podstawę by przyjąć, że jest to niezbędne do ochrony Pana/Pani żywotnych interesów *do czego upoważnia art. 6 ust. 1 lit. d) RODO], których to na etapie tworzenia niniejszej informacji nie jest w stanie sprecyzować;

10) okaże się to niezbędne dla rozpatrzenia Pana/Pani uwag co do jej działalności lub oferty produktów czy usług, albo do rozpatrzenia reklamacji *do czego daje podstawę art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];

11) wymagać tego będzie prawnie uzasadniony interes Spółdzielni *o czym także stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]:

a) gdy wystąpi konieczność wykazania jakiegoś faktu;

b) gdy wystąpi konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniem;

c) gdy postanowi zainteresować Pana/Panią produktami lub usługami w ramach marketingu bezpośredniego.


Spółdzielnia informuje, że w wypadku gdy Pana/Pani dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pana/Pani, zakres danych, które przetwarza, obejmuje nie więcej niż imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery identyfikacji podatkowej oraz adresy e-mail i numery telefonów.

Chcąc wjechać na teren przedsiębiorstwa Spółdzielni pojazdem mechanicznym, winien się Pan/Pani liczyć z tym, że Spółdzielnia odnotuje i pozostanie w posiadaniu numeru rejestracyjnego pojazdu.

Jeżeli znajdzie się Pan/Pani na terenie przedsiębiorstwa Spółdzielni, obejmie Pana/Panią działanie monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek osoby.

Pana/Pani dane osobowe Spółdzielnia może udostępniać organom administracji publicznej, organom ochrony prawnej i wymiaru sprawiedliwości, zakładom i instytucjom w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i majątkowych oraz ochrony zdrowia, a także podmiotom z których współpracy korzysta, jak np. prawnicy, doradcy podatkowi, biegli rewidenci czy informatycy.

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, a także służbowy adres e-mail i numer telefonu pracownika Spółdzielni udostępnione mogą być w treści dokumentów, które Spółdzielnia generuje w związku z nabywaniem towarów, materiałów i usług niezbędnych do jej funkcjonowania, a także w treści dokumentów, które wystawia w związku z prowadzeniem sprzedaży towarów i usług oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wydaje odbiorcom, w tym pośrednikom, towarów i usług, w tym także w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu do krajów spoza Unii Europejskiej.


Pana/Pani dane osobowe jako:

i. członka Spółdzielni lub członka jego rodziny oraz w przypadku byłego członka Spółdzielni –

przechowywane będą przez Spółdzielnię przez okres jej istnienia;

ii. kandydata na członka Spółdzielni, który członkostwa nie uzyskał – przechowywane będą przez Spółdzielnię przez okres 1 roku;

iii. pracownika Spółdzielni – przechowywane będą przez Spółdzielnię przez okres jego zatrudnienia, a po ustaniu jego zatrudnienia – przez okres prawem przepisany;

iv. członka rodziny pracownika Spółdzielni – przechowywane będą przez Spółdzielnię przez okres, w którym dane te będą niezbędne do ustalenia uprawnień pracownika do określonych świadczeń;

v. osoby świadczącej usługi na rzecz Spółdzielni na podstawie umowy o charakterze cywilnoprawnym – przechowywane będą przez Spółdzielnię przez okres do upływu 6 lat od zakończenia współpracy;

vi. osoby ubiegającej się o zatrudnienie w zakładzie pracy Spółdzielni, z którą stosunek zatrudnienia nie został nawiązany – przechowywane będą przez Spółdzielnię przez okres 3 miesięcy, a w razie Pan/Pani zgody na wykorzystanie tych danych w procesie przyszłych rekrutacji – przez okres 3 lat;

vii. dostawcy towarów, materiałów lub usług na rzecz Spółdzielni bądź pracownika takiegodostawcy – przechowywane będą przez Spółdzielnię przez okres do upływu 6 lat od zakończenia współpracy;

viii. dostawcy oferującego Spółdzielni dostawę towarów, materiałów lub usług bądź pracownika podmiotu oferującego Spółdzielni dostawę towarów lub usług – przechowywane będą przez Spółdzielnię przez okres do upływu 1 roku od otrzymania oferty;

ix. nabywcy towarów lub usług sprzedawanych przez Spółdzielnię, podmiotu któremu Spółdzielnia zaoferowała dostawę towarów lub usług, bądź pracownika któregoś z tych podmiotów – przechowywane będą przez Spółdzielnię przez okres do upływu 6 lat

od zakończenia współpracy;

x. innej osoby, której dane osobowe pozostawać będą w posiadaniu Spółdzielni jako legitymującej się prawnie uzasadnionym interesem – przechowywane będą przez Spółdzielnię przez okres do upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

xi. potencjalnego adresata działań Spółdzielni w ramach marketingu bezpośredniego jej wyrobów i usług – przechowywane będą przez Spółdzielnię do momentu, aż Pan/Pani zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania Jego/Jej danych w tym celu albo cofnie zgodę, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywało się na podstawie zgody marketingowej, bądź Spółdzielnia sama uzna brak przydatności tych danych do marketingu.


W związku z przetwarzaniem Jego/Jej danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

a) dostępu do tych danych otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) żądana ich usunięcia;

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych np. wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania tylko skonkretyzowanych działań;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) żądania wydania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych dostarczonych na podstawie umowy lub Pana/Pani zgody oraz prawo żądania przesłania tych danych innemu podmiotowi;

g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

h) cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

 

W razie, gdy Spółdzielnia Jego/Jej dane osobowe zechce uzyskać od Pana/Pani, podanie tych danych może być:

­ wymogiem ustawowym – w przypadku którego Spółdzielnia wskaże przepis prawa, który taki wymóg przewiduje;

­ warunkiem zawarcia umowy;

­ wymogiem wynikającym z umowy;

­ dobrowolne.

Niepodanie danych osobowych w takim wypadku może pociągnąć za sobą skutek taki, że nie zostanie z Panem/Panią zawarta umowa, dojdzie do rozwiązania umowy, nie stanie się Pan/Pani członkiem Spółdzielni albo Spółdzielnia będzie mogła odmówić swego świadczenia bądź dochodzić odszkodowania.

Danych osobowych Spółdzielnia może zaczerpnąć ze strony internetowej Pana/Pani przedsiębiorstwa, Jego/Jej publicznego profilu czy z publicznego rejestru.